Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
339
11
Pielikums
GARANTIJAS SAISTÎBAS
Visâm PENTAX fotokamerâm, kas iegâdâtas no autorizçtiem foto 
piederumu izplatîšanas kanâliem, tiek piešíirta izgatavošanas materiâlu 
vai izstrâdâjuma garantija divpadsmit mçnešu garumâ no iegâdes 
datuma. Šajâ laikâ visi apkopes pakalpojumi un bojâto detaïu nomaiòa tiek 
veikta bez maksas, ja vien ierîcei nav redzamu triecienu pçdu, smilšu 
vai šíidruma ietekmes, bateriju vai íîmisko vielu korozijas radîti bojâjumi, 
ja nav veiktas ar ierîci neparedzçtas darbîbas un ierîce nav labota 
neautorizçtâ servisa centrâ. Ražotâjs vai tâ autorizçts pârstâvis neatbild 
par jebkâda veida remonta vai izmaiòu veikšanas sekâm bez rakstiskas 
piekrišanas un neatbild par jebkâdiem bojâjumiem, kas radušies ierîces 
nepareizas izmantošanas, bojâtu materiâlu rezultâtâ, nosakot, ka ražotâja 
vai tâ autorizçta pârstâvja atbildîba garantijas laikâ, tieša vai netieša, ir 
stingri ierobežota attiecîbâ uz bojâto detaïu nomaiòu, kâ minçts augstâk. 
Veicot ierîces labošanu neautorizçtâ PENTAX servisa centrâ, zaudçjumu 
atlîdzinâšana un garantijas remonta izmaksas netiek segtas.
Procedûra 12 garantijas mçnešu laikâ
Jebkuru PENTAX ierîci, kura 12 mçnešu laikâ no iegâdes datuma izrâdâs 
bojâta, jâatgriež izplatîtâjam, no kura ierîce iegâdâta, vai ražotâjam. 
Ja Jûsu valstî nav ražotâja pârstâvju, nosûtiet ierîci ražotâjam pa pastu. 
Šâdâ gadîjumâ bûs nepieciešams ievçrojams laika periods pirms 
Jûs saòemsiet ierîci atpakaï sakarâ ar sarežìîtajâm muitas operâcijâm. 
Ja ierîces labošanu vai detaïu nomaiòu sedz garantija, remonts un detaïu 
nomaiòa tiek veikti bez maksas un ierîce tiks atgriezta pçc remonta 
pabeigšanas. Ja ierîces labošanu nesedz garantija, remonts un detaïu 
nomaiòa ir maksas pakalpojums. Ierîces piegâdes izdevumus sedz 
îpašnieks. Ja esat iegâdâjies Jûsu PENTAX ârpus valsts, kurâ vçlaties 
veikt garantijas remontu garantijas laikâ, ražotâja pârstâvji citâ valstî var 
pieprasît samaksu par šiem pakalpojumiem. Neskatoties uz to, nogâdâjot 
savu PENTAX ražotâjam, garantijas remonts tiks veikts bez maksas 
saskaòâ ar garantijas saistîbâm. Taèu jebkurâ gadîjumâ ierîces 
transportçšanas un atmuitošanas izdevumus sedz sûtîtâjs. Lai pierâdîtu 
pirkuma datumu, lûdzam saglabât pirkuma èeku vismaz gadu. 
Pirms ierîces nosûtîšanas ražotâjam, pârliecinieties, ka norâdîtâ adrese 
ir pareiza ražotâja pârstâvja adrese, ja vien Jûs nesûtât ierîci tieši 
ražotâjam. Noskaidrojiet pakalpojumu izcenojumus, norâdiet veicamos 
remonta darbus.
K-x_OPM.book  Page 339  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM