Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
340
11
Pielikums
• Šîs garantijas saistîbas neietekmç patçrçtâja likumiskâs tiesîbas.
• Vietçjâs garantijas saistîbas, ko nosaka PENTAX izplatîtâji, dažâs 
valstîs var aizstât šîs garantijas saistîbas. Tâdçï iesakâm rûpîgi 
iepazîties ar garantijas talonu, ko saòemat iegâdâjoties produktu, 
vai sîkâkai informâcijai, sazinieties ar PENTAX izplatîtâju savâ 
valstî un saòemiet garantijas talona kopiju.
CE zîme ir Direktîvas atbilstîbas zîme Eiropas Savienîbâ.
K-x_OPM.book  Page 340  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM