Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
341
11
Pielikums
Lietotâju Informâcija par Vecâ Aprîkojuma un Nolietotu 
Akumulatoru Izmešanu.
1. Eiropas Savienîbâ
Šie simboli, kas atrodas uz produktiem, iepakojuma/vai lîdzi 
nâkošajiem dokumentiem nozîmç to, ka nolietoto elektronisko 
aprîkojumu un akumulatorus nedrîkst jaukt kopâ 
ar mâjsaimniecîbas atkritumiem.
Nelietojamos elektriskos/elektroniskos produktus un akumulatorus 
jâizmet atsevišíi, saskaòâ ar vietçjiem noteikumiem par 
atbrîvošanos no šâda veida atkritumiem un to otrreizçju 
pârstrâdi.
Sakarâ ar dalîbvalstu îstenotajiem noteikumiem, privâtpersonas 
ES valstîs var nodot nelietojamâs elektriskâs/elektroniskâs 
ierîces îpaši izveidotos savâkšanas punktos bez maksas*. 
Dažâs valstîs vietçjais mazumtirgotâjs arî var pieòemt Jûsu 
veco produktu bezmaksas, ja tâ vietâ iegâdâjieties jaunu.
*Sîkâkai informâcijai lûdzam sazinâties ar vietçjiem varas 
orgâniem.
Atbrîvojoties no šî produkta saskaòâ ar noteikumiem, 
Jûs nodrošinâsiet pareizu atkritumu pârstrâdi un otrreizçju 
izmantošanu tâdâ veidâ novçršot potenciâlo negatîvo ietekmi 
uz apkârtçjo vidi un cilvçku veselîbu, kas varçtu rasties 
nepareizi apejoties ar šâda veida atkritumiem.
2. Citâs valstîs ârpus ES
Šie simboli ir derîgi tikai Eiropas Savienîbâ. Ja vçlieties izmest 
šos priekšmetus, lûdzu, sazinieties ar vietçjâm varas iestâdçm 
vai pârdevçju, lai noskaidrotu pareizu atbrîvošanâs veidu.
Šveice: Nelietojamâs elektriskâs/elektroniskâs ierîces 
iespçjams atgriezt izplatîtâjam bez maksas, pat tad, ja tâ vietâ 
neiegâdâjaties jaunu. Papildu savâkšanas punkti uzskaitîti 
mâjas lapâs www.swico.ch vai www.sens.ch
K-x_OPM.book  Page 341  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM