Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
34
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
Fotografçšanas laikâ patreizçjos iestatîjumus var pârbaudît statusa ekrânâ. 
Jûs varat arî pârslçgties uz kontroles paneli un izmainît iestatîjumus.
Zemâk redzams skaidrojošs piemçrs, kâ iestatît JPEG kvalitâti.
1
Pârbaudiet statusa ekrânu un tad 
nospiediet 
M taustiòu.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa 
ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345) lai izvçlçtos objektu 
un lai izmainîtu iestatîjumus.
Opcijas, kuras nav iespçjams mainît, 
nav pieejamas.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Parâdâs izvçlçtâ objekta iestatîjumu 
ekrâns.
Izmantojot Control Panel
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
20
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
800
AUTO
PICT
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
Custom Image
Bright
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
JPEG Quality
K-x_OPM.book  Page 34  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM