Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
35
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45) vai e-disku, lai iestatîtu 
vajadzîgo vçrtîbu.
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa un ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
Šajâ nodaïâ izskaidroti [A Rec. Mode] (Uzòemšanas režîms), 
[Q Playback] (Aplûkošana), [R Set-up] (Uzstâdîjums) un [A Custom 
Setting] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes darbošanâs paòçmieni.
Zemâk redzams skaidrojošs piemçrs, kâ iestatît [HDR Capture] (HDR 
kadrçšana) režîmu [A Rec. Mode 2] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet 
taustiòu 
3.
Monitorâ parâdâs [A Rec. Mode 1] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlne.
Ja 
3 taustiòš tiek nospiests 
Aplûkošanas režîmâ, ekrânâ atveras 
[Q Playback 1] (Aplûkošana) izvçlne. 
Savukârt, ja režîmu izvçles disks 
iestatîts
H (Ainava) pozîcijâ, 
atveras [
H Ainava] izvçlne.
• Kad 2. solî esat izvçlçjies opciju, kuru vçlaties mainît, iestatîjumu iespçjams 
mainît arî griežot e-disku 34. lpp. Tâdiem detalizçtiem iestatîjumiem, 
kâ parametriem, nospiediet taustiòu 
4 un tad veiciet izmaiòas.
• Statusa ekrâns un vadîbas panelis netiek atainoti Live View režîmâ (155. lpp.). 
veiciet iestatîjumus [A Rec. Mode] (Uzòemšanas režîms) izvçlnç.
Izvçlòu izmantošana
MENU
128
OK
OK
JPEG Quality
Cancel
K-x_OPM.book  Page 35  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM