Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
36
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Ikreiz, kad tiek nospiests kursortaustiòš 
(5), izvçlnes mainîsies sekojošâ secîbâ: 
[A Rec. Mode 2] (Ierakstîšanas režîms), 
[A Rec. Mode 3] (Ierakstîšanas režîms), 
[A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms), 
[Q Playback 1] (Aplûkošana) ··· 
[A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas režîms).
Lai pârslçgtos starp izvçlnçm, iespçjams izmantot arî e-disku.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos vajadzîgo 
opciju.
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Tiek parâdîti pieejamie iestatîjumi.
Râmis pavirzâs uz izvelkamo izvçlni, 
ja tâda pieejama.
5
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos iestatîjumu.
JPEG
MENU
1
2 3 4
12
M
Exit
File Format
Custom Image
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
D-Range Setting
Lens Correction
AF.A
MENU
1
2
3 4
OFF
OFF
OFF
OFF
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
AF Mode
AE Metering
Select AF Point
Exit
Off
MENU
1
2
3 4
AF.A
OFF
OFF
OFF
OFF
Exit
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
AF Mode
AE Metering
Select AF Point
Off
OK
MENU
1
2
3 4
OFF
OFF
OFF
OFF
Off
Standard
Strong
Cancel
OK
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
AF Mode
AE Metering
Select AF Point
K-x_OPM.book  Page 36  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM