Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
37
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie izvçlnes loga. 
Tad iestatiet citas opcijas.
Nospiediet taustiòu 
3, lai aizvçrtu 
izvçlni. Ekrânâ parâdâs pirms izvçlnes 
atvçršanas izvçlçtais logs.
Pat nospiežot taustiòu 
3 un aizverot izvçlnes logu, iestatîjumi netiek 
saglabâti, ja fotokamera tiek izslçgta nepareizi (piemçram, izòemot baterijas, 
kad fotokamera ir ieslçgta).
Sîkâku informâciju par katras izvçlnes opcijâm meklçjiet sekojošajâs lappusçs.
• [A Rec. Mode] (Uzòemšanas režîms) izvçlne 1 83. lpp.
• [Q Playback] (Aplûkošana) izvçlne 1 213. lpp.
• [R Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlne 1 256. lpp.
• [A Custom Setting] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlne 1 86. lpp.
K-x_OPM.book  Page 37  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM