Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
3
 Brîdinâjums
• Izmantojiet tikai šai fotokamerai paredzçto strâvas adapteri ar atbilstošu jaudas 
un strâvas stiprumu. Izmantojot šai fotokamerai neparedzçtu strâvas adapteri 
vai neatbilstošu jaudas un strâvas stiprumu, pastâv ugunsnelaimes, strâvas 
trieciena vai fotokameras neatgriezenisku bojâjumu risks.
 Uzmanîbu
• Nenovietojiet un nemetiet smagus priekšmetus uz AC vada, ka arî nelokiet to. 
Ja AC vads ir bojâts, sazinieties ar PENTAX servisa centra speciâlistiem.
• Nepieskarieties un neradiet îssavienojumu AC vada kontaktligzdâ, kad vads 
ir pievienots strâvas tîklam.
• Nekâdâ gadîjumâ nepievienojiet strâvas vadu tîklam ar mitrâm rokâm. Iespçjams 
elektriskâs strâvas trieciens.
• Nenometiet ierîci un nepakïaujiet varmâcîgai iedarbîbai. Ierîce var tikt neatgriezeniski 
bojâta.
• Lai samazinâtu traumu gûšanas iespçjamîbu, izmantojiet tikai CSA/UL apstiprinâtu 
strâvas vadu. Vada veids SPT-2 vai smagâks, minimâli NO.18 AWG varš, vienâ galâ 
kontaktdakša (ar norâdîtu NEMA konfigurâciju), otrâ galâ ligzda (ar norâdîtu IEC 
neindustriâlo konfigurâciju) vai ekvivalents.
• Ceïojuma laikâ òemiet lîdzi arî Worldwide Service Network sarakstu, kas ietilpst 
iepakojuma saturâ. Tas noderçs gadîjumâ, ja radušâs problçmas ar produktu 
ârzemçs.
• Ja fotokamera nav izmantota ilgâku laika periodu, pârliecinieties, ka tâ joprojâm 
darbojas pareizi tieši pirms svarîgu attçlu uzòemšanas (piemçram, kâzâs vai ceïojot). 
Attçlu ierakstîšana, aplûkošana vai lejupielâdçšana datorâ var nebût iespçjama, 
ja fotokamera vai datu nesçjs (SD atmiòas karte) ir bojâti.
• Nepakïaujiet fotokameru krasâm temperatûras maiòâm vai augsta mitruma lîmeòa 
iedarbîbai. Neatstâjiet fotokameru slçgtâ transporta lîdzeklî, kur temperatûra 
var ievçrojami paaugstinâties.
• Nepakïaujiet fotokameru spçcîgâm vibrâcijâm, triecieniem vai spiedienam. 
Izmantojiet polsterçtu aizsarg maciòu, lai pasargâtu fotokameru no motociklu, 
automobiïu vai kuìu radîtajâm vibrâcijâm transportçšanas laikâ.
• Fotokameras izmantošanas laikâ tâs temperatûra var paaugstinâties no 0°C lîdz 40°C 
(32°F lîdz 104°F).
• Monitors var kïût melns augstas temperatûras iedarbîbas rezultâtâ, taèu temperatûrai 
normalizçjoties, tas atgriežas pie normâlas darbîbas.
Par strâvas adapteri
Izmantošanas laikâ ievçrojiet
Pirms fotokameras izmantošanas
Brîdinâjumi par kameras lietošanu
K-x_OPM.book  Page 3  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM