Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
2
Darba uzsâkšana
Šajâ nodaïâ izskaidroti pirmie soïi no fotokameras iegâdes 
lîdz fotoattçlu uzòemšanai. Izlasiet to un sekojiet 
norâdîjumiem.
Siksniòas pievienošana ....................................... 40
Akumulatora ievietošana ..................................... 41
Objektîva pievienošana  ....................................... 51
Sâkotnçjie iestatîjumi  .......................................... 56
K-x_OPM.book  Page 39  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM