Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
41
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Akumulatora ievietošana
Bateriju ievietošana fotokamerâ. Izmantojiet èetras AA litija baterijas, 
AA Ni-MH uzlâdçjamâs baterijas, vai AA sârma baterijas.
Fotokameras komplektâcija ietilpst AA litija baterijas, fotokameras darbîbas 
pârbaudîšanai, taèu fotokameras darbinâšanai piemçrotas arî cita veida 
baterijas. Izmantojiet atbilstošas baterijas.
Pieejamâs baterijas
Îpašîbas
AA litija baterijas
Iekïautas komplektâcijâ. Ieteicams izmantot auksta 
klimata apstâkïos.
AA Ni-MH vairâk 
kârt uzlâdçjamâs 
baterijas
Šîs ir vairâk kârt uzlâdçjamas baterijas un tâs 
ir ekonomiskas.
Nepieciešams atsevišíi nopçrkams bateriju lâdçtâjs, 
kas savietojams ar šîm baterijâm.
AA sârma baterijas
Tâs ir vienkârši pieejamas, kad parasti izmantojamais 
akumulators izlâdçjas, taèu noteiktos apstâkïos tâs var 
neatbalstît visas fotokameras funkcijas. Tâs ieteicams 
izmantot tikai izòçmuma gadîjumos un fotokameras 
darbîbas pârbaudei.
• Neizmantojiet Ni-Mn baterijas, jo šo bateriju sprieguma îpatnîbas var izraisît 
fotokameras darbîbas traucçjumus.
• AA litija un AA sârma baterijas, kuras drîkst izmantot šajâ fotokamerâ, 
nav vairâk kârt lâdçjamas.
• Neatveriet akumulatora nodalîjuma vâciòu un neizòemiet akumulatoru, 
ja fotokamera ir ieslçgta.
• Izòemiet baterijas no fotokameras, ja tâ netiks izmantota ilgâku laika periodu. 
Ja baterijas tiek atstâtas fotokamerâ ilgâku laika periodu, tâs var iztecçt.
• Ja datuma un laika iestatîjumi tiek atiestatîti atkal ievietojot jaunu 
akumulatoru pçc samçrâ ilga laika, veiciet sekojošu procedûru 
“Datuma un laika iestatîšana” (60. lpp.). 
• Ievietojiet baterijas pareizi. Nepareizi ievietotas baterijas var izraisît 
fotokameras bojâjumus. Pirms ievietošanas noslaukiet elektrodus.
• Veicot bateriju nomaiòu, nomainiet visas baterijas vienlaicîgi; neievietojiet 
dažâda veida, ražotâja baterijas, kâ arî neievietojiet vienlaicîgi vecas un 
jaunas baterijas. Pretçjâ gadîjumâ iespçjami darbîbas traucçjumi, piem., 
bateriju uzlâdes lîmenis var tikt atainots nepareizi.
K-x_OPM.book  Page 41  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM