Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
42
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
1
Nospiediet un turiet bateriju 
nodalîjuma fiksçtâju, kâ parâdîts 
zîmçjumâ (
1), un pavelciet 
nodalîjuma vâciòu uz objektîva 
pusi (
2) un atveriet to.
2
Ievietojiet baterijas ievçrojot +/- 
indikâcijas bateriju nodalîjuma 
iekšpusç.
3
Lai aizvçrtu nodalîjumu, 
iestumiet baterijas ar 
nodalîjuma vâciòa palîdzîbu 
(
3) iekšâ un pavirziet, kâ 
parâdîts zîmçjumâ (
4).
Pârliecinieties, ka esat rûpîgi aizvçris bateriju nodalîjuma vâciòu. 
Fotokameru nav iespçjams ieslçgt, ja bateriju nodalîjuma vâciòš nav aizvçrts.
• Izmantojiet strâvas adaptera K-AC84 komplektu (pieejams atsevišíi), 
izmantojot fotokameru ilgâku laika periodu. (44. lpp.)
• Ja pçc bateriju ievietošanas fotokamera nedarbojas pareizi, pârliecinieties, 
ka esat ievietojis akumulatoru ievçrojot polaritâti.
2
1
4
3
K-x_OPM.book  Page 42  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM