Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
43
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Akumulatora uzlâdes lîmeni iespçjams pârbaudît pçc 
w
 indikâcijâm 
statusa ekrânâ.
(Ja apkârtçjâs vides temperatûra ir 23 °C)
Attçlu saglabâšanas kapacitâte (50% gadîjumu tiek izmantota zibspuldze) balstâs 
uz mçrîšanas apstâkïiem saskaòâ ar CIPA, un citi dati balstâs uz mûsu mçrîšanas 
apstâkïu standartiem. Iespçjamas nelielas novirzes no augstâk minçtajiem 
skaitïiem atkarîbâ no uzòemšanas režîma un apstâkïiem.
Akumulatora lîmeòa indikators
Stâvokïa ekrâns
Akumulatora uzlâdes lîmenis
w (Zaïš)
Baterijas ir uzlâdçtas.
f (Oranžs)
Baterijas izlâdçjas.
z (Sarkans)
Baterijas ir gandrîz tukšas.
[Battery depleted] 
(Baterijas izlâdçjušâs)
Fotokamera izslçdzas pçc paziòojuma atainošanâs 
ekrânâ.
f vai z (Sarkans) var parâdîties pat tad, ja bateriju uzlâdes lîmenis 
ir pietiekošs, gadîjumos, kad fotokamera tiek izmantota zemas temperatûras 
apstâkïos vai veicot sçrijfoto uzòemšanu. Šâdos gadîjumos izslçdziet un atkal 
ieslçdziet fotokameru. Ja displejâ parâdâs w (Zaïš) indikators, fotokameras 
izmantošanu drîkst turpinât.
Aptuvenâ attçlu saglabâšanas kapacitâte 
un Aplûkošanas laiks (Jaunas baterijas)
Akumulatori
Normâla 
ierakstîšana
Zibspuldzes 
fotogrâfija 
(50% gadîjumu)
Aplûkošanas laiks
AA litija baterijas
1900
1100
680 minûtes
AA Ni-MH vairâk kârt 
uzlâdçjamâs baterijas 
(1900mAh)
640
420
390 minûtes
AA sârma baterijas
210
130
350 minûtes
K-x_OPM.book  Page 43  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM