Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
44
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Izmantojot monitoru ilgâku laika periodu vai pievienojot fotokameru 
datoram vai AV ierîcei, ieteicams izmantot strâvas adaptera 
komplektu K-AC84 (nopçrkams atsevišíi).
1
Pârliecinieties, ka fotokamera ir izslçgta.
Ja fotokamerâ ir ievietotas baterijas, atveriet nodalîjuma vâciòu 
un izòemiet tâs. Skatît 1. soli 42. lpp.
2
Atveriet bateriju nodalîjuma 
vâciòu un strâvas vada vâciòu 
(
1), kas atrodas bateriju 
nodalîjuma labajâ pusç.
3
Ievietojiet DC spraudni bateriju 
nodalîjumâ.
• Pazeminoties temperatûrai, akumulatora darbîba pasliktinâs. Izmantojot 
fotokameru auksta klimata apstâkïos, nçsâjiet lîdzi rezerves akumulatorus 
un glabâjiet tos siltâ kabatâ. Atgriežoties istabas temperatûrâ, akumulatora 
darbîba normalizçjas.
• Ceïojot uz ârzemçm, izmantojot fotokameru auksta klimata apstâkïos vai 
ilgstošu laika periodu òemiet lîdzi rezerves akumulatorus.
Strâvas adaptera izmantošana 
(Papildus piederums)
K-x_OPM.book  Page 44  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM