Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
45
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
4
Ievietojiet DC spraudòa strâvas 
vadu tam paredzçtajâ atverç, 
kâ parâdîts zîmçjumâ.
5
Aizveriet bateriju nodalîjumu.
6
Pievienojiet strâvas pârveidotâja spraudni DC ligzdai.
7
Pievienojiet strâvas vadu adapterim.
8
Pievienojiet strâvas vadu strâvas tîkla rozetei.
• Pirms strâvas adaptera pievienošanas vai atvienošanas, pârliecinieties, 
ka fotokamera ir izslçgta.
• Pârliecinieties, ka savienojumi starp terminâïiem ir droši. SD atmiòas karte 
un dati var tikt bojâti, ja fotokamera tiek atvienota no strâvas tîkla datu 
saglabâšanas vai nolasîšanas laikâ.
• Kad strâvas vads netiek izmantots, turiet strâvas vada vâciòu aizvçrtu.
Izmantojot strâvas adapteri, rûpîgi izlasiet arî AC adaptera komplekta K-AC84 
lietošanas pamâcîbu.
6
7
8
K-x_OPM.book  Page 45  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM