Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
46
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
SD atmiòas kartes ievietošana/
izòemšana
Šajâ fotokamerâ var izmantot gan SD, gan SDHC atmiòas karti. 
(Šajâ lietošanas pamâcîbâ termins SD atmiòas karte attiecas 
uz abâm minçtajâm.) Pirms SD atmiòas kartes (nopçrkama 
atsevišíi) ievietošanas vai izòemšanas, pârliecinieties, 
ka fotokamera ir izslçgta.
1
Pârliecinieties, ka fotokamera ir izslçgta.
2
Pavelciet kartes nodalîjuma 
vâciòu ar bultiòu norâdîtajâ 
virzienâ, paceliet un atveriet 
to (
1
→2).
• Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet izòemt SD atmiòas karti, ja kartes pieejas 
lampiòa ir izgaismojusies.
• Izmantojiet šo fotokameru SD atmiòas kartes formatçšanai (inicializçšanai), 
ja SD atmiòas karte ir jauna, vai tikusi formatçta un izmantota ar citu 
fotokameru un citâm digitâlajâm ierîcçm. Informâcijai par formatçšanu skatît 
“SD atmiòas kartes formatçšana” (259. lpp.).
• Videofragmentu ierakstîšanai izmantojiet âtrgaitas atmiòas karti. Ja atmiòas 
kartes saglabâšanas âtrums neatbilst video ierakstîšanas âtrumam, 
ierakstîšanas operâcija var tikt pârtraukta.
2
1
K-x_OPM.book  Page 46  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM