Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
47
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
3
Ievietojiet atmiòas karti lîdz 
galam tâ, lai SD atmiòas kartes 
apdrukâtâ puse bûtu pretî 
monitoram.
Lai izòemtu atmiòas karti, iespiediet 
to uz iekšu.
4
Aizveriet kartes nodalîjuma 
vâciòu (
3) un pavelciet 
bultiòas norâdîtajâ virzienâ 
(
4).
Drošîbas noteikumi izmantojot SD atmiòas karti
• SD atmiòas karte ir aprîkota ar pretizdzçšanas 
slçdzi. Iestatiet slçdzi LOCK pozîcijâ, 
lai neierakstîtu jaunus datus, neizdzçstu 
saglabâtos datus un neformatçtu karti 
ar fotokameru vai datoru.
• Ja vçlaties izòemt SD atmiòas karti no fotokameras uzreiz pçc izmantošanas, 
to jâdara uzmanîgi, jo tâ var bût karsta.
• Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet SD atmiòas karti vai neizslçdziet fotokameru, 
kamçr dati tiek aplûkoti vai saglabâti atmiòas kartç, vai fotokamera pievienota 
datoram ar USB kabeïa palîdzîbu. Pretçjâ gadîjumâ iespçjami datu zudumi 
vai atmiòas kartes bojâjumi.
4
3
Pretizdzçšanas
slçdzis
K-x_OPM.book  Page 47  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM