Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
48
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
• Nemçìiniet saliekt SD atmiòas karti, kâ arî nepakïaujiet to spçcîgiem triecieniem. 
Nepieïaujiet tâs saskarsmi ar ûdeni un sargâjiet to no augstu temperatûru 
iedarbîbas.
• Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet SD atmiòas karti no fotokameras formatçšanas 
laikâ, pretçjâ gadîjumâ atmiòas karte var tikt neatgriezeniski bojâta.
• SD atmiòas kartç saglabâtie dati var tikt dzçsti sekojošos apstâkïos. 
Ražotâjs neatbild par datiem, kas tiek dzçsti, ja
(1) SD atmiòas karte tiek izmantota nepareizi.
(2) SD atmiòas karte pakïauta statiskai elektrîbai vai elektriskiem 
traucçjumiem.
(3) SD atmiòas karte nav izmantota ilgâku laika periodu.
(4) SD atmiòas karte vai baterijas tiek izòemta datu apstrâdes 
vai nolasîšanas laikâ.
• SD atmiòas kartei ir ierobežots kalpošanas ilgums. Ja tâ netiek izmantota 
ilgâku laika periodu, dati uz atmiòas kartes var kïût nenolasâmi. 
Regulâri lejupielâdçjiet svarîgus datus datorâ.
• Neizmantojiet un neglabâjiet atmiòas karti vietâs, kur tâ var tikt pakïauta 
statiskâs elektrîbas vai elektrisko traucçjumu iedarbîbai.
• Neizmantojiet un neglabâjiet atmiòas karti tiešos saules staros vai vietâs, 
kur iespçjamas krasas temperatûras maiòas vai kondensâcija.
• Formatçjiet atmiòas kartes, ko izmantojat pirmo reizi, vai esat izmantojis 
citâ fotokamerâ.
• Òemiet vçrâ, ka formatçjot SD atmiòas karti, visi dati tomçr netiek dzçsti pilnîbâ 
un ar îpašas programmatûras palîdzîbu tos iespçjams atjaunot. Ja esat nolçmis 
vairs neizmantot savu SD atmiòas karti, nodot to trešajai personai vai pârdot, 
pârliecinieties, ka visi atmiòas kartç saglabâtie dati ir pilnîbâ izdzçsti vai karte 
padarîta neizmantojama, ja tâ satur personisku vai emocionâlu informâciju. 
Pastâv arî îpašas datu iznîcinâšanas programmatûras, kas nodrošina pilnîgu 
datu izdzçšanu.
Jebkurâ gadîjumâ SD atmiòas kartç saglabâto datu drošîba atkarîga tikai 
no Jums.
K-x_OPM.book  Page 48  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM