Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
4
• Zemu temperatûru iedarbîbas rezultâtâ monitora atbildes reakcija var bût lçnâka. 
Tas tâ notiek šíidro kristâlu îpatnîbu dçï un tas nav uzskatâms par darbîbas kïûmi.
• Krasu temperatûras maiòu dçï fotokameras iekšpusç vai uz ârçjâm sieniòâm 
var parâdîties kondensâts. Ievietojiet fotokameru maciòâ vai plastmasas maisiòâ 
un izòemiet fotokameru no maciòa vai plastmasas maisiòa, kad temperatûra 
stabilizçjusies.
• Nepieïaujiet fotokameras saskarsmi ar atkritumiem, dubïiem, smiltîm, putekïiem, 
ûdeni, indîgâm gâzçm vai sâïiem. Tas var izraisît fotokameras bojâjumus. 
Nosusiniet jebkâdus ûdens pilienus uz fotokameras korpusa.
• Nekâdâ gadîjumâ nepakïaujiet fotokameras monitoru jebkâda veida spiedienam. 
Pretçjâ gadîjumâ tas var ieplaisât vai nedarboties.
• Izmantojot statîvu, uzmanieties, lai nepievilktu statîva skrûvi pârâk cieši.
• Netîriet produktu ar organiskiem šíîdinâtâjiem, tâdiem kâ atšíaidîtâjs, alkohols 
vai benzols. Tas var izraisît krâsas maiòu vai izbalçšanu.
• Lai notîrîtu no objektîva vai skatu meklçtâja sakrâjušos putekïus, izmantojiet objektîva 
tîrîšanas slotiòu. Nekâdâ gadîjumâ šim nolûkam neizmantojiet aerosolus. 
Pretçjâ gadîjumâ iespçjami objektîva bojâjumi.
• Lai veiktu tîrîšanu profesionâlâ lîmenî, sazinieties ar PENTAX servisa centru, 
jo CMOS sensors ir ïoti smalka detaïa. (Maksas pakalpojums.)
• Neglabâjiet fotokameru kopâ ar konservçjošâm vai íîmiskâm vielâm. Glabâjot fotokameru 
vietâs ar augstu temperatûru un mitruma lîmeni, iespçjama pelçjuma rašanâs. 
Izòemiet fotokameru no tâs maciòa un glabâjiet to sausâ, labi ventilçtâ vietâ.
• Lai fotokamera darbotos optimâli, ieteicams veikt regulâras fotokameras pârbaudes 
reizi vienâ vai divos gados.
• Informâciju par SD atmiòas karti meklçjiet “Drošîbas noteikumi izmantojot SD 
• Òemiet vçrâ, ka dzçšot SD atmiòas kartç saglabâtos datus vai formatçjot SD atmiòas 
karti izmantojot fotokameru vai datoru, tiek var bût atjaunojami izmantojot tâ saucamo 
datu atjaunošanas programmatûras. Par šâdu datu apstrâdi un izmantošanu esat 
atbildîgi tikai Jûs paši.
Kameras tîrîšana
Kameras glabâšana
Citi brîdinâjumi
Par produkta reìistrçšanu
Lai fotokamera kalpotu pçc iespçjas labâk, lûdzam aizpildît produkta reìistrâcijas 
formu, kas atrodama komplektâcijâ ietilpstošajâ CD-ROM diskâ vai PENTAX 
mâjas lapâ. Sîkâku informâciju meklçjiet 289. lpp. Pateicamies par sadarbîbu.
K-x_OPM.book  Page 4  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM