Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
49
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Iestatiet ierakstâmo pikseïu skaitu (izmçru) un kvalitâtes lîmeni (JPEG 
datu kompresijas lîmeni) atkarîbâ no tâ, kur uzòemtie fotoattçli tiks 
izmantoti.
Attçli ar lielâku ierakstâmo pikseïu skaitu vai vairâk zvaigznîtçm (E) 
ir skaidrâki izdrukâjot tos. Taèu uzòemamo attçlu skaits (SD atmiòas kartç 
saglabâjamo attçlu skaits) lîdz lielâkiem faila izmçriem samazinâs.
Uzòemtâ vai izdrukâtâ fotoattçla kvalitâte atkarîga no iestatîtâ kvalitâtes 
lîmeòa, ekspozîcijas, printera izšíirtspçjas un daudziem citiem 
ietekmçjošiem faktoriem, tâdçï nav vajadzîbas iestatît lielâku ierakstâmo 
pikseïu skaitu nekâ patiesîbâ nepieciešams. Piemçram, lai izdrukâtu 
pastkartes izmçra attçlu, pilnîgi pietiek ar i (1728×1152) iestatîjumu. 
Iestatiet vajadzîbâm atbilstošu ierakstâmo pikseïu skaitu un kvalitâtes 
lîmeni; atkarîbâ no tâ, kâ attçls tiks izmantots.
  JPEG ierakstâmie pikseïi, JPEG kvalitâte un aptuvenâ attçlu 
saglabâšanas ietilpîba
(Izmantojot 1 GB SD atmiòas karti)
• Saglabâto attçlu skaits var atšíirties atkarîbâ no fotografçjamâ objekta, 
uzòemšanas apstâkïiem, režîma, SD atmiòas kartes u.c.
Ierakstâmie pikseïi un kvalitâtes lîmenis
Ja faila formâts ir JPEG
JPEG kvalitâte
JPEG 
ierakstâmie pikseïi
C
Vislabâkâ
D
Labâka
E
Laba
E
(4288×2848)
138
244
479
J
(3936×2624)
163
289
564
P
(3072×2048)
267
468
902
i
(1728×1152)
805
1373
2518
Ja saglabâjamo attçlu skaits pârsniedz 500, uzòemtie attçli tiek sadalîti 
pa mapç, kuras katra satur 500 attçlus. Taèu Ekspozîcijas dakšas režîma 
gadîjumâ visi uzòemtie attçli tiek saglabâti vienâ mapç lîdz uzòemšana 
tiek pabeigta, pat tad, ja skaits pârsniedz 500 attçlus.
K-x_OPM.book  Page 49  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM