Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
51
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Objektîva pievienošana
Pievienojiet fotokamerai piemçrotu objektîvu.
Izmantojot vienu no sekojošajiem objektîviem ar a fotokameru, 
pieejami visi uzòemšanas režîmi.
(a)  DA, DA L, D FA, FA J objektîvi
(b)  Objektîvi ar diafragmas atvçruma s (Auto) pozîciju, kad lietota 
s pozîcija
1
Pârliecinieties, ka fotokamera ir izslçgta.
2
Noòemiet fotokameras aptvara 
vâciòu (
1) un objektîva 
aptvara vâciòu (
2).
Nolieciet objektîvu ar aptvaru uz 
augšu, lai pasargâtu no bojâjumiem 
laukumu ap objektîva aptvaru pçc 
noòemšanas.
Izslçdziet fotokameru pirms objektîva pievienošanas vai atvienošanas, 
lai novçrstu neparedzçtas objektîva kustîbas.
• Ja (b) punktâ aprakstîtie objektîvi tiek izmantoti jebkurâ citâ pozîcijâ, izòemot 
• Ja fotokamera iestatîta uz noklusçjuma iestatîjumiem, tâ darbojas tikai 
ar augstâk uzskaitîtajiem objektîviem. [A Custom Setting 4] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç iestatiet [22. Using Aperture Ring] (Diafragmas 
gredzena izmantošana) uz [Permitted] (Atïauts), lai varçtu izmantot arî citus 
objektîvus. (303. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 51  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM