Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
52
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
3
Pârliecinieties, ka objektîva 
indikatori (sarkanie punkti; 
3
uz fotokameras un objektîva 
sakrît un nofiksçjiet to, 
pagriežot pulksteòa râdîtâja 
kustîbas virzienâ lîdz atskan 
klikšíis.
Pçc piestiprinâšanas, pagrieziet objektîvu 
pretçji pulksteòa râdîtâja kustîbas 
virzienam, lai nofiksçtu vietâ.
4
Noòemiet priekšçjo objektîva 
aizsargvâciòu iespiežot 
norâdîtâs daïas uz iekšu.
Lai pievienotu objektîvu, nospiediet 
objektîva fiksçšanas slçdzi (4) un 
pagrieziet objektîvu pretçji pulksteòa 
râdîtâja kustîbas virzienam.
• Ražotâjs neatbild par negadîjumiem, bojâjumiem un darbîbas kïûmçm, 
kas radušâs citu ražotâju objektîvu izmantošanas rezultâtâ.
• Fotokameras un objektîva aptvars ietver objektîva kontaktu informâciju un 
AF pâreju. Netîrumi, putekïi vai korozija var nodarît bojâjumus elektriskajai 
sistçmai. Vajadzîbas gadîjumâ, iztîriet kontaktus ar mîkstu sausu drâniòu.
Fotokameras aptvara vâciòš (1) paredzçts aizsardzîbai pret skrâpçjumiem 
un putekïiem pârvietošanas laikâ. Aptveres vâciòa K iegâdâjams atsevišíi 
un tam ir fiksçjoša funkcija.
3
4
K-x_OPM.book  Page 52  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM