Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
53
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Skatu meklçtâja dioptriju 
pieregulçšana
Pieregulçjiet skatu meklçtâjadioptriju tâ, lai tas atbilstu jûsu redzei.
Ja skatu meklçtâjâ redzamais attçls nav skaidrs, pavirziet dioptriju 
pieregulçšanas sviru uz sâniem.
Jûs varat iestatît dioptriju aptuveni no -2,5 lîdz +1,5 m
-1
.
1
Skatieties cauri skatu meklçtâjam 
un bîdiet fotokameru pret labi 
apgaismotu objektu. Virziet 
dioptriju pieregulçšanas sviru 
pa labi vai kreisi.
Virziet slçdzi lîdz AF râmis skatu meklçtâjâ 
ir fokusâ.
Pavçrsiet fotokameru pret baltu sienu, 
vai citu spožu virsmu.
AF râmis
K-x_OPM.book  Page 53  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM