Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
54
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
• Fotokamerai atstâjot rûpnîcu, skatu meklçtâjam tiek pievienots F
Q
 acu 
aizsargs. Ja šis F
Q
 aizsargs ir pievienots, iespçjams veikt dioptriju 
pieregulçšanu. Taèu pieregulçšana veicama daudz vienkâršâk, 
ja šis aizsargs tomçr nav pievienots.
• Lai noòemtu acs râmîti F
Q
, pavelciet 
to uz âru bultiòas norâdîtajâ virzienâ.
Lai uzliktu acs râmîti F
Q
, novietojiet to tâ, 
lai tas sakristu ar iedobçm skatu meklçtâja 
aptvarâ un iestumiet to savâ vietâ.
• Ja caur skatu meklçtâju redzamais attçls 
nav îpaši skaidrs pat tad, kad dioptrijas 
ir pieregulçtas, izmantojiet dioptriju 
koriìçšanas objektîva papildus adapteri 
M. Taèu, lai izmantotu šo adapteri, 
nepieciešams noòemt acs râmîti F
Q
 
K-x_OPM.book  Page 54  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM