Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
55
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Fotokameras ieslçgšana 
un izslçgšana
1
Iestatiet Galveno slçdzi [ON] 
pozîcijâ.
Fotokamera ieslçdzas.
Lai izslçgtu fotokameru, iestatiet 
galveno slçdzi [OFF] pozîcijâ.
• Ja fotokamera netiek izmantota, izslçdziet to.
• Fotokamera izslçdzas automâtiski, ja noteiktâ laika periodâ netiek veiktas 
nekâdas operâcijas. Lai atkal aktivizçtu fotokameru, pçc fotokameras 
izslçgšanâs, nepieciešams to atkal ieslçgt vai veikt kâdu no sekojošajâm 
operâcijâm.
- Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
- Nospiediet taustiòu Q.
- Nospiediet M taustiòu.
• Pçc noklusçjuma fotokamera automâtiski izslçdzas, ja 1 minûtes garumâ 
netiek veiktas nekâdas operâcijas. Šo iestatîjumu iespçjams nomainît 
[R Set-up 3] (Iestatîšana) izvçlnes [Auto Power Off] (Automâtiska 
izslçgšanâs) apakšizvçlnç. (270. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 55  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM