Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
56
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Sâkotnçjie iestatîjumi
Pirmo reizi ieslçdzot fotokameru pçc 
iegâdes, monitorâ atveras [
Language/
u
logs. Veiciet zemâk aprakstîto operâciju, lai 
iestatîtu fotokameras valodu, tekošo datumu 
un laiku. Kad šie iestatîjumi veikti, tos nebûs 
jâveic nâkamreiz ieslçdzot fotokameru.
Ja ekrânâ atveras [Date Adjustment] 
(Datuma iestatîšana) logs, iestatiet datumu 
un laiku, skatît “Datuma un laika iestatîšana” 
(60. lpp.).
Izvçlieties valodu, kâdâ atainosies izvçlnes, kïûmju paziòojumi utt. 
Pieejamas sekojošas valodas: angïu, franèu, vâcu, spâòu, portugâïu, 
itâïu, holandiešu, dâòu, zviedru, somu, poïu, èehu, ungâru, turku, grieíu, 
krievu, korejiešu, íîniešu (tradicionâlâ/vienkâršotâ) un japâòu.
1
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
vajadzîgo valodu.
Displeja valodas iestatîšana
Cancel
OK
OK
MENU
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
MENU
00 00
:
mm/dd/yy 24h
/
01
/
01 2009
Cancel
MENU
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 56  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM