Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
57
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
2
Nospiediet taustiòu 
4.
Atveras izvçlçtâs valodas [Initial Setting] 
(Sâkotnçjie iestatîjumi) logs.
Nospiediet kursortaustiòu (3) 
divreiz un pârejiet pie 10. soïa 
58. lpp., ja [Hometown] (Vietçjais 
laiks) iestatîjumu nav jâmaina.
3
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Kursors pavirzâs uz 
W
.
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras [W Hometown] (Vietçjais laiks) logs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos pilsçtu.
6
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Kursors pavirzâs uz [DST] (Vasaras laiks).
7
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos O vai P.
8
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie [Initial Setting] (Sâkotnçjie iestatîjumi) loga.
9
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Kursors pavirzâs uz [Text Size] (Teksta izmçrs).
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
Cancel
MENU
Standard
English
Hometown
DST
New York
Cancel
MENU
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 57  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM