Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
58
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
10
Nospiediet kursortaustiòu (5
un izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Standard] 
(Standarta) vai [Large] (Liels).
Izvçloties [Large] (Liels), izvçlçtais 
izvçlnes parametrs tiek palielinâts.
11
Nospiediet taustiòu 
4.
12
Spiediet kursortaustiòus (3), 
lai izvçlçtos [Settings complete] 
(Iestatîjumi veikti).
13
Nospiediet taustiòu 
4.
Atveras [Date Adjustment] (Datuma iestatîšana) iestatîšanas logs.
Šajâ lietošanas pamâcîbâ, izvçlnes logi turpmâk tiek aprakstîti ar [Text Size] 
(Teksta izmçrs) iestatîtu uz [Standard] (Standarta).
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
English
Cancel
MENU
OK
OK
Standard
Large
MENU
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
Cancel
Standard
English
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 58  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM