Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
59
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Ja iestatîta nepareizâ valoda
Ja nejauši esat izvçlçjies nepareizu valodu [Language/
u] logâ un 
pârgâjis pie [Date Adjustment] (Datuma iestatîšana), veiciet sekojošu 
operâciju, lai izvçlçtos vajadzîgo valodu.
Ja esat ticis lîdz Uzòemšanas režîmam (un fotokamera ir sagatavota 
fotoattçla uzòemšanai), veiciet sekojošas operâcijas sâkot no 2. soïa, 
lai iestatîtu pareizo valodu.
1
Nospiediet 
3 taustiòu 
vienreiz, lai atainotu palîgvedni 
monitorâ.
Labajâ pusç redzamais logs ir tikai 
piemçrs. Atvçrtâ loga râdîjumi var 
atšíirties atkarîbâ no izvçlçtâs valodas.
Palîgvedòi monitora ekrânâ atainojas 
tikai 3 sekundes.
2
Nospiediet 
3 taustiòu vienreiz.
[A 1] atainojas augšçjâ tabulatorâ.
H attçlojas, ja režîmu disks ir iestatîts H pozîcijâ.
3
Nospiediet kursortaustiòu (5) piecas reizes.
[R 1] atainojas augšçjâ tabulatorâ.
Nospiediet kursortaustiòu (5) sešas reizes, kad režîmu disks 
ir iestatîts uz 
H.
4
Spiediet kursortaustiòu (3), lai izvçlçtos [Language/
u].
5
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras [Language/
u] logs.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
vajadzîgo valodu un nospiediet taustiòu 
4.
Atveras [R Set-up 1] (Iestatîšana) izvçlne izvçlçtajâ valodâ.
Sekojiet norâdîjumiem sekojošâs lappusçs, lai iestatîtu vajadzîgo 
pilsçtu [Hometown] (Vietçjais laiks) opcijai, kâ arî tekošo datumu 
un laiku pçc vajadzîbas.
2009/01/01
00:00
P
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
⥄േ㔺಴
P
K-x_OPM.book  Page 59  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM