Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
60
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
Iestatiet pašreizçjo datumu un laiku, kâ arî to atainošanas formâtu.
1
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [mm/dd/yy] (mçnesis/diena/gads).
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos datuma 
formâtu.
Izvçlieties [mm/dd/yy] (mçnesis/diena/
gads), [dd/mm/yy] (diena/mçnesis/gads) 
vai [yy/mm/dd] (gads/mçnesis/diena).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [24h].
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos 24h (24-stundu 
formâts) vai 12h (12-stundu 
formâts).
5
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis atgriežas pie [Date Format] (Datuma formâts).
• Ja pilsçta, datums un laiks nav iestatîti, kameru ieslçdzot ekrânâ parâdâs 
[Initial Setting] (Sâkotnçjie iestatîjumi) vai [Date Adjustment] (Datuma 
iestatîšana) logs.
• Ja vçl neesat ticis lîdz [Date Adjustment] (Datuma iestatîšana) logam, 
valodas iestatîjumu vçl iespçjams mainît [Language/
u] logâ, izmantojot 
kursortaustiòu (5).
Datuma un laika iestatîšana
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
MENU
/
00 00
:
/
01
/
01 2009
/
OK
OK
mm/dd/yy 24h
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
MENU
/
00 00
:
/
/
01
/
01 2009
OK
OK
24h
mm/dd/yy
K-x_OPM.book  Page 60  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM