Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
61
Dar
b
a uzsâkš
ana
2
6
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Râmis pavirzâs uz [Date] (Datums).
7
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz mçneša iestatîšanas lauciòu.
8
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23) lai iestatîtu mçnesi.
Iestatiet dienu un gadu tâdâ pašâ veidâ.
Tad iestatiet laiku.
Ja 4. solî izvçlaties [12h], iestatîjums 
pârslçdzas uz am (pirms pusdienâm) vai 
pm (pçc pusdienâm) atkarîbâ no laika.
9
Spiediet kursortaustiòus (3), 
lai izvçlçtos [Settings complete] 
(Iestatîjumi veikti).
10
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas statusa displejâ un ir gatava uzòemt attçlus.
Fotokamera ir gatava fotoattçlu uzòemšanai. Ja esat iestatîjis datumu 
un laiku ar izvçlòu operâciju palîdzîbu, displejs atgriežas pie [R Set-up 1] 
(Iestatîšana) izvçlnes. Šajâ gadîjumâ, nospiediet taustiòu 
3.
Nospiežot 
3 taustiòu datuma iestatîšanas laikâ, tiek atcelti lîdz šim 
brîdim veiktie iestatîjumi, un fotokamera pârslçdzas uz Uzòemšanas režîmu. 
Ieslçdzot fotokameru bez datuma un laika uzstâdîjuma, pie sâkotnçjiem 
iestatîjumiem atainojas Datuma uzstâdîšanas [Date Adjustment] (Datuma 
iestatîšana) logs. Datumu varat iestatît arî vçlâk izmantojot izvçlòu operâcijas 
(261. lpp.).
• Nospiežot taustiòu 
4 10. solî, fotokameras pulkstenis tiek atiestatîts 
uz 00 sekundçm. Lai iestatîtu precîzu laiku, nospiediet taustiòu 
4, 
kad laika signâls (televîzijâ, radio utt.) sasniedz 00 sekundes.
• Valodas, datuma un laika iestatîjumus iespçjams mainît ar izvçlòu 
operâciju palîdzîbu. (261. lpp., 264. lpp.)
MENU
00 00
:
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
OK
24h
/
01
/
01 2009
mm/dd/yy
MENU
00 00
:
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
OK
24h
/
01
/
01 2009
mm/dd/yy
K-x_OPM.book  Page 61  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM