Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
3
Pamatoperâcijas
Šajâ nodaïâ izskaidrotas uzòemšanas pamatoperâcijas, 
ja režîmu izvçles disks iestatîts uz I (Auto Picture 
(Auto attçls)), lai nodrošinâtu veiksmîgu attçlu uzòemšanu.
Informâciju par papildus funkcijâm un iestatîjumiem 
uzòemot attçlus meklçjiet 4. un turpmâkajâs nodaïâs.
Uzòemšanas pamatoperâcijas ............................ 64
Attçlu aplûkošana  ................................................ 79
K-x_OPM.book  Page 63  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM