Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
64
Pama
tope
râc
ijas
3
Uzòemšanas pamatoperâcijas
Uzòemot fotoattçlus liela nozîme ir tam, kâ fotokamera tiek turçta.
• Turiet kameru stingri ar abâm rokâm un piespiediet elkoòus pie 
sâniem.
• Lai uzòemtu fotoattçlu, viegli nospiediet eksponçšanas slçdzi.
Fotokameras turçšana
• Lai samazinâtu fotokameras vibrâcijas, atbalstieties pret stabilu objektu, 
piem., galdu, koku vai sienu.
• Lai gan pastâv individuâlas atšíirîbas, turot fotokameru rokâs, eksponçšanas 
laiks parasti ir 1/(fokusa attâlums ×1,5). Piemçram, tas ir 1/75 sekundes 
no 50 mm un 1/150 sekundes no 100 mm. Uzstâdiet fotokameru uz statîva 
vai aktivizçjiet vibrâciju samazinâšanas funkciju (138. lpp.), ja tiek izmantots 
lçnâks ekspozîcijas laiks.
• Telefoto objektîva gadîjumâ ieteicams izmantot statîvu, kurš ir smagâks 
par pašu fotokameru un objektîvu, lai novçrstu fotokameras vibrâcijas.
• Neizmantojiet vibrâciju samazinâšanas funkciju, ja fotokamera ir uzstâdîta 
uz statîva. (139. lpp.)
Horizontâlâ pozîcija
Vertikâlâ pozîcija
K-x_OPM.book  Page 64  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM