Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
65
Pama
tope
râc
ijas
3
a fotokamera piedâvâ dažâdus uzòemšanas, fokusa un fotografçšanas 
režîmus fotogrâfa redzçjuma izpausmei. Šajâ nodaïâ tiek paskaidrots, 
kâ uzòemt attçlus, vienkârši nospiežot eksponçšanas slçdzi.
1
Iestatiet režîmu izvçles disku 
I pozîcijâ.
Fotokamera izvçlas optimâlo 
uzòemšanas režîmu atbilstoši 
fotografçjamajam objektam.
2
Iestatiet fokusa režîmu slçdzi 
pozîcijâ.
Fokusa režîms tiek nomainîts 
uz
= (Autofokusa) režîmu.
Kad eksponçšanas slçdzis tiek nospiests 
lîdz pusei 
=, objektîvs automâtiski 
Ïaujot fotokamerai izvçlçties optimâlos 
iestatîjumus
MF
AF
K-x_OPM.book  Page 65  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM