Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
66
Pama
tope
râc
ijas
3
3
Lai iekadrçtu sižetu iespçjams 
izmantot arî skatu meklçtâju.
Lai mainîtu objekta izmçru skatu 
meklçtâjâ, izmantojiet tâlummaiòas 
objektîvu. (70. lpp.)
4
Iekadrçjiet objektu AF râmî 
un nospiediet eksponçšanas 
slçdzi lîdz pusei.
Aktivizçjas autofokusa sistçma. 
Ja objekts ir fokusâ, skatu meklçtâjâ 
parâdâs fokusa indikators ].
Ja iestatîts I (Auto Picture (Auto 
attçls)) režîms, automâtiski tiek iestatîts 
optimâlais uzòemšanas režîms: 
U (Standard (Standarta)), = (Portrait 
(Portrets)), s (Landscape (Ainava)), 
q (Macro (Makro)), 
\ (Moving Object 
(Objekts kustîbâ)) vai . (Night Scene 
Portrait (Nakts portrets)).
Iebûvçtâ zibspuldze aktivizçjas 
automâtiski atkarîbâ no apgaismojuma.
5
Nospiediet eksponçšanas 
slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
MF
AF
Fokusa 
indikators
Zibspuldzes 
statuss
K-x_OPM.book  Page 66  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM