Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
68
Pama
tope
râc
ijas
3
Eksponçšanas slçdža izmantošana
Eksponçšanas slçdzis darbojas divâs pozîcijâs.
Nospiežot to lîdz pusei (pirmâ pozîcija), aktivizçjas skatu meklçtâja 
indikatori un autofokusa sistçma. Nospiežot to pilnîbâ (otrâ pozîcija), 
tiek uzòemts fotoattçlu.
• Lai novçrstu fotokameras vibrâcijas, spiediet eksponçšanas slçdzi 
liegi.
• Pavingrinieties nospiest eksponçšanas slçdzi lîdz pusei/pilnîbâ, 
lai iemanîtos strâdât ar pirmo un otro slçdža pozîciju.
• Skatu meklçtâja indikatori atainojas nospiežot eksponçšanas 
slçdzi lîdz pusei. Indikatori atainojas aptuveni 10 sekundes 
(pçc noklusçjuma), kamçr ekspozîcijas mçrîšanas taimeris ir aktîvs, 
pçc tam, kad jau esat noòçmis pirkstu no slçdža. (31. lpp., 115. lpp.)
Nav 
nospiests
Nospiests lîdz 
pusei (pirmâ 
pozîcija)
Nospiests pilnîbâ 
(otrâ pozîcija)
K-x_OPM.book  Page 68  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM