Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
69
Pama
tope
râc
ijas
3
Grûti nofokusçjamie objekti
Autofokusa mehânisms nav perfekts. Fokusçšana var izrâdîties 
apgrûtinoša uzòemot fotoattçlus sekojošos apstâkïos. Tas attiecas 
arî uz manuâlo fokusçšanu izmantojot fokusa indikatoru ] skatu 
meklçtâjâ.
(a)  Fokusçšanas diapazonâ atrodas îpaši zema kontrasta 
objekts, piemçram, balta siena
(b)  Fokusçšanas diapazonâ atrodas objekti, kas neatstaro 
pietiekamu daudzumu gaismas
(c) Objekti âtrâ kustîbâ
(d)  Spçcîgi gaismas atstarotâji vai objekti ar spçcîgu pretgaismu 
(spilgtu fonu)
(e)  Fokusçšanas diapazonâ atrodas atkârtots vertikâlu 
vai horizontâlu svîtru raksts
(f)  Fokusa diapazonâ atrodas vairâki objekti priekšplânâ un fonâ
Ja fokusu nav iespçjams sasniegt automâtiski, iestatiet fokusa 
režîmu slçdzi \ pozîcijâ un izmantojiet manuâlo fokusçšanas 
režîmu, lai skatu meklçtâjâ veiktu fokusçšanas operâciju ar matçta 
lauka palîdzîbu (132. lpp.).
Objektu var nebût iespçjams nofokusçt augstâk minçtajos (e) un (f) 
gadîjumos pat tad, ja skatu meklçtâjâ atainojas ] (fokusa indikators).
K-x_OPM.book  Page 69  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM