Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
70
Pama
tope
râc
ijas
3
Tâlummaiòas objektîva izmantošana
Ar tâlummaiòas objektîvu iespçjams palielinât objektu (telefoto) 
vai uzòemt fotoattçlus plašâkâ diapazonâ (platleòíis). Noregulçjiet 
to vajadzîgajâ lielumâ un uzòemiet fotogrâfijas.
1
Grieziet tâlummaiòas gredzenu 
pa labi vai kreisi.
Grieziet tâlummaiòas gredzenu 
pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienâ 
telefoto sasniegšanai, vai pretçji 
pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienam 
platleòía sasniegšanai.
• Jo mazâks atainotais fokusa attâluma cipars, jo lielâks leòíis. Jo šis skaitlis 
lielâks, jo lielâks palielinâjums.
• Power Zoom funkcijas (Attçla izmçra izsekošana, tâlummaiòas fiksâcija 
un Auto tâlummaiòas efekts) šî fotokamera neatbalsta.
MF
AF
Platleòíis
Telefoto
K-x_OPM.book  Page 70  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM