Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
71
Pama
tope
râc
ijas
3
Iebûvçtâs zisbpuldzes izmantošana
Veiciet sekojošas procedûras, lai uzòemtu attçlus nepietiekamâ 
apgaismojumâ vai gadîjumos, kad gaisma krît no aizmugures, 
vai arî gadîjumos, kad vçlaties izmantot iebûvçto zibspuldzi.
Iebûvçtâs zibspuldzes optimâlais attâlums no objekta ir aptuveni 
0,7 lîdz 5 m. Ja zibspuldze tiek izmantota attâlumâ, kas tuvâks 
par 0,7 m, ekspozîcija netiek pareizi izveidota un var parâdîties 
vinjetes (bildes stûru aptumšošanâs gaismas trûkuma dçï) efekts 
(šis attâlums atšíiras atkarîbâ no izmantojamâ objektîva un 
iestatîtâs jutîbas (172. lpp.)).
Sîkâkai informâcijai par iebûvçto zibspuldzi un ârçjâs zibspuldzes lietošanu 
skatît “Zibspuldzes izmantošana” (167. lpp.).
Savietojamîba ar iebûvçto zibspuldzi un objektîvu
Atkarîbâ no izmantotâ objektîva un uzòemšanas apstâkïiem, attçliem 
var parâdîties vinjetes efekts. Ieteicams veikt testa fotouzòçmumus, 
lai pârliecinâtos, ka šâds efekts neparâdâs.
• Izmantojot iebûvçto zibspuldzi, pirms fotoattçla uzòemšanas noòemiet 
gaismaizsargâjošo objektîva blendi.
• Zibspuldze izlâdçjas pilnîbâ tikai tad, ja pievienoti objektîvi, kas 
neatbalsta diafragmas atvçruma objektîva gredzena iestatîšanas 
funkciju uz s (Auto).
K-x_OPM.book  Page 71  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM