Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
72
Pama
tope
râc
ijas
3
Zibspuldzes režîma iestatîšana
Zibspuldzes režîms
Funkcija
C
Auto Flash Discharge 
(Automâtiskâ 
zibspuldze)
Fotokamera automâtiski nosaka apkârtçjâ 
apgaismojuma apjomu un iebûvçtâ zibspuldze 
zibsnî pçc nepieciešamîbas. Zibspuldze zibsnî 
un izlâdçjas automâtiski, kad nepieciešams, tâ 
piemçram, ja spiežot eksponçšanas slçdzi 
iespçjamas fotokameras vibrâcijas vai gadîjumâ 
ar pretgaismu. (Izòemot kad darbojas 
s (Landscape (Ainava)), 
\ (Moving Object 
(Objekts kustîbâ)) vai l (Night Snap (Nakts 
uzòçmums)) 
H (Ainavas) režîmâ). Zibspuldze 
var nozibsnît, bet neizlâdçties, ja tâ nosaka, 
ka zibspuldze nav nepieciešama.
b
Manual Flash Discharge 
(Manuâlâ zibspuldzes 
izlâde)
Ïauj izlâdçt zibspuldzi manuâli. Zibspuldze 
izlâdçjas pçc nozibsnîšanas, taèu neizlâdçjas, 
ja tâ nav izvirzîjusies uz âru.
i
Auto Flash+Red-eye 
Reduction (Automâtiskâ 
Zibspuldze + Sarkano 
acu mazinâšanas efekts)
Pirms automâtiskâ zibspuldzes galvenâ zibšòa 
nozib vçl viens zibsnis, lai novçrstu sarkano acu 
efektu.
D
Manual Flash+Red-eye 
Reduct. (Manuâlâ 
zibspuldze + Sarkano 
acu kompensâcija.)
Ïauj izlâdçt zibspuldzi manuâli. Pirms galvenâ 
zibšòa izlâdçjas îss zibsnis sarkano acu efekta 
samazinâšanai.
G
Slow-speed Sync (Zema 
slçdža âtruma sinhr)
Iestata lçnu eksponçšanas âtrumu, atkarîbâ no 
spilgtuma. Piemçra, izmantojot šo lçno âtrumu 
portreta uzòemšanai ar saulrietu fonâ, gan 
persona, gan fons tiek uzòemti vienâdi skaisti.
H
Slow-speed Sync+Red-
eye (Zema slçdža 
âtruma sinhr + Sarkano 
acu mazinâšanas efekts)
Lçna âtruma sinhronizâcijas režîmâ pirms 
galvenâ zibšòa izlâdçjas îss sarkano acu 
efekta novçršanas zibsnis.
I
k
Trailing Curtain Sync 
(Sinhr ar aizvaru)
Zibspuldze izlâdçjas uzreiz pirms eksponçšanas 
aizvara aizvçršanas. Kustîbâ esoši objekti tiek 
uzòemti tâ, it kâ viòi aiz sevis atstâtu asti. 
(171. lpp.)
r
Wireless Mode 
(Bezvadu režîms)
Piemçrotu ârçjo zibspuldzi (AF540FGZ vai 
AF360FGZ) iespçjams sinhronizçt neizmantojot 
sinhronizâcijas vadu. (178. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 72  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM