Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
73
Pama
tope
râc
ijas
3
Pieejamie zibspuldzes režîmi atkarîgi no uzòemšanas režîma.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet 
kursortaustiòu (
3).
Atveras [Flash Mode] (Zibspuldzes 
režîms) iestatîšanas logs.
Ekrânâ parâdâs iestatîtajâ uzòemšanas 
režîmâ pieejamie zibspuldzes režîmi.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos zibspuldzes 
režîmu.
Grieziet e-disku, lai veiktu zibspuldzes 
ekspozîcijas kompensâciju. (77. lpp.)
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
Uzòemšanas režîms
Zibspuldzes režîms
I/=/s/q/\/./H
C/b/
i/D/r
e/K/c
E/F/G/H/I/r
b/a
E/F/k/r
OK
MENU
0.0
Flash Mode
Cancel
OK
Auto Flash Discharge
K-x_OPM.book  Page 73  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM