Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
74
Pama
tope
râc
ijas
3
1
Iestatiet režîmu izvçles disku I=q. vai 
H pozîcijâ.
Zibspuldze ir izslçgta, kad ir izvçlçts 
A (Night Scene (Nakts ainava)), 
K (Sunset (Saulriets)), n (Stage Lighting (Studijas apgaismojums)), 
U (Candlelight (Sveèu gaisma)), vai 
E (Museum (Muzejs)) H (Scene) 
režîmâ. Zibspuldzi nedarbojas automâtiski, kad uzstâdîta l (Night Snap 
(Nakts uzòçmums)) 
H (Scene) režîmâ.
2
Nospiediet eksponçšanas slçdzi 
lîdz pusei.
Iebûvçtâ zibspuldze zibsnî pçc 
nepieciešamîbas un tad uzlâdçjas. 
Kad zibspuldze ir pilnîbâ uzlâdçjusies, 
skatu meklçtâjâ parâdâs. (31. lpp.)
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
4
Nospiediet uz zîmçjumâ 
norâdîtâs daïas, lai izvirzîtu 
paceltu iebûvçto zibspuldzi.
Auto zibspuldzes izlâdes režîma izmantošana 
Ci (Automâtiskâ zibsuldze)
Pârslçdzieties starp C (Auto Flash Discharge (Automâtiskâ zibspuldze)) 
un b (Manual Flash Discharge (Manuâlâ zibspuldzes izlâde)) spiežot taustiòu 
K/i, kad zibspuldze ir pacelta.
K-x_OPM.book  Page 74  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM