Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
75
Pama
tope
râc
ijas
3
1
Nospiediet K/i taustiòu.
Iebûvçtâ zibspuldze izvirzâs uz âru un 
sâk uzlâdçties. b režîms tiek izmantots 
neatkarîgi no zibspuldzes režîma 
iestatîjumiem. Kad zibspuldze ir pilnîbâ 
uzlâdçjusies, skatu meklçtâjâ atainojas b. 
(31. lpp.)
2
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Zibspuldze izlâdçjas un attçls tiek uzòemts.
3
Iestumiet zibspuldzi atpakaï savâ vietâ.
Manuâlâ zibspuldzes režîma izmantošana 
b
D
Ja režîmu izvçles disks iestatîts a (Flash Off (Zibspuldze deaktivizçta)) 
pozîcijâ, iebûvçtâ zibspuldze neaktivizçjas pat tad, ja tiek nospiests 
taustiòš K/i.
K-x_OPM.book  Page 75  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM