Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
76
Pama
tope
râc
ijas
3
Sarkano acu efekta kompensâcijas izmantošana 
Zibspuldze
“Sarkanâs acis” ir parâdîba, kad acis izskatâs sarkanas uzòemot 
fotoattçlus tumšâ vidç izmantojot zibspuldzi. Tâs rodas elektroniskajai 
zibspuldzei atspoguïojoties acs tîklenç.
“Sarkanâs acis” rodas, jo acu zîlîtes tumšâs telpâs ir izpletušâs.
Šo parâdîbu nav iespçjams novçrst, taèu var veikt dažus 
pretpasâkumus, to samazinâšanai.
• Uzòemot fotoattçlu, padariet gaišâku apkârtçjo vidi.
• Ja izmantojat tâlummaiòas objektîvu, iestatiet platu leòíi 
un pietuvojieties objektam.
• Izmantojiet zibspuldzi, kas atbalsta sarkano acu efekta 
kompensâcijas funkciju.
• Novietojiet zibspuldzi pçc iespçjas tâlâk no fotokameras, 
ja izmantojat ârçjo zibspuldzi.
Šîs fotokameras sarkano acu efekta kompensâcijas funkcija ïauj 
samazinât sarkanâs acis izlâdçjot zibspuldzi divreiz. Ar šîs funkcijas 
palîdzîbu, pirmais zibsnis notiek tieši pirms fotoattçla uzòemšanas. 
Tas samazina acu zîlîšu izplešanos. Tad, kamçr zîlîtes ir sarâvušâs, 
notiek otrais zibsnis, kas samazina sarkano acu efektu.
Lai izmantotu sarkano acu efekta kompensâcijas funkciju Attçla 
režîmâ vai 
H (Ainavas) režîmâ, izvçlieties D vai F. Lai iestatîtu 
F vai H citos režîmos.
K-x_OPM.book  Page 76  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM