Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
77
Pama
tope
râc
ijas
3
Zibspuldzes izvadi iespçjams izmantot diapazonâ no -2,0 lîdz +1,0. 
Sekojošâs zibspuldzes kompensâcijas vçrtîbas iespçjams iestatît 
saskaòâ ar soïu intervâliem, kas iestatîti [A Custom Setting 1] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) (117. lpp.) 
apakšizvçlnç.
Zibspuldzes izvades kompensâcija
Iestatîtais 
intervâls
Zibspuldzes kompensâcijas vçrtîba
1/3 EV
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
1/2 EV
-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0
Dienasgaismas sinhronizâcijas funkcija
Dienasgaismas apstâkïos, zibspuldze samazina çnojumus uzòemot 
portretus ar personas seju, uz kuru tiek mesta çna. Šâdâ gadîjumâ 
zibspuldzes izmantošana tiek dçvçta par Dienasgaismas sinhronizâcijas 
uzòemšanas režîmu. b (Manuâlâ zibspuldzes izlâde) režîms tiek 
izmantots uzòemot fotoattçlus Dienasgaismas sinhronizâcijas režîmâ.
  Fotoattçlu uzòemšana
1 Atveriet iebûvçto zibspuldzi manuâli un pârliecinieties, 
ka zibspuldzes režîms iestatîts uz E. (75. lpp.)
2 Pârliecinieties, ka zibspuldze ir uzlâdçjusies pilnîbâ.
3 Uzòemt fotoattçlu.
Bez dienasgaismas 
sinhronizâcijas
Ar dienasgaismas 
sinhronizâciju
Attçls var izdoties pâreksponçts, ja fons ir pârâk gaišs.
K-x_OPM.book  Page 77  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM