Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
78
Pama
tope
râc
ijas
3
Iestatiet zibspuldzes kompensâcijas vçrtîbu 
griežot e-disku pie atvçrta [Flash Mode] 
(Zibspuldzes režîms) loga. Nospiežot | 
(Zaïo) taustiòu, lai atiestatîtu zibspuldzes 
ekspozîcijas kompensâcijas iestatîjumus 
uz noklusçtajâm vçrtîbâm (0.0). (Pieejams 
tikai tad, ja [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas 
režîms) izvçlnes [Green Button] (Zaïais 
taustiòš) apakšizvçlnç | (Zaïais) taustiòam 
ir piešíirta [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
funkcija) (191. lpp.).)
Iespçjams iestatît fotoattçlu uzòemšanas 
iespçju zibspuldzes lâdçšanâs laikâ.
[A Custom Setting 3] (lietotâja uzstâdîjumu 
izvçlne) izvçlnç iestatiet [16. Release While 
Charging] (Atbrîvo uzlâdçjoties) uz [On] 
(Aktivizçts) (88. lpp.).
Pçc noklusçjuma fotoattçlus nav iespçjams 
uzòemt zibspuldzes lâdçšanâs laikâ.
• Ja maksimâlâ zibspuldzes izvade tiek pârsniegta, kad tâ koriìçta uz (+) pusi, 
kompensâcijas funkcija nedarbojas.
• Ja kompensâcija notiek uz (-) pusi, tas var neiespaidot attçlu, ja objekts 
atrodas pârâk tuvu, diafragmas atvçrums ir mazs, bet jutîba ir augsta.
• Zibspuldzes kompensâcija ir aktîva pievienojot ârçjo zibspuldzi, kas atbalsta 
P-TTL auto zibspuldzes režîmu.
Fotoattçlu uzòemšanas atïaušana zibspuldzes 
lâdçšanâs laikâ
MENU
+0.3
OK
OK
Flash Mode
Cancel
Manual Flash Discharge
16.
1
2
MENU
OK
OK
Release While Charging
Off
On
Enables shutter release
Cancel
while the built-in
flash is charging
K-x_OPM.book  Page 78  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM