Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
79
Pama
tope
râc
ijas
3
Attçlu aplûkošana
Uzòemtos fotoattçlus iespçjams aplûkot displejâ.
1
Nospiediet taustiòu Q.
Tiek aktivizçt Aplûkošanas režîms 
un displejâ atveras pçdçjais uzòemtais 
attçls (attçls ar lielâko faila numuru). 
(Videofragmentu gadîjumâ displejâ 
atainoja tikai pirmais kadrs.)
Aplûkošanas laikâ nospiediet taustiòu 
M, lai pârslçgtos uz informâcijas 
displeja funkciju, piem., atvçrtâ attçla 
uzòemšanas datu atainošanas funkciju.
Sîkâku informâciju par displeja informâcijas 
atainošanas metodçm meklçjiet 25. lpp.
2
Nospiediet kursortaustiòu (45).
4: Atveras iepriekšçjais attçls.
5: Atveras nâkamais attçls.
Attçlu aplûkošana
Izmantojiet komplektâcijâ iekïauto “PENTAX Digital Camera Utility 4” 
programmatûru, lai aplûkotu uzòemtos fotoattçlus datorâ. Informâciju 
par programmatûru skatît “Programmatûras izmantošana” (284. lpp.).
Informâciju par aplûkošanas režîma funkcijâm meklçjiet “Aplûkošanas 
funkcijas” (211. lpp.).
K-x_OPM.book  Page 79  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM