Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
80
Pama
tope
râc
ijas
3
Vienlaicîgi iespçjams dzçst vienu attçlu.
1
Nospiediet taustiòu Q un izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos dzçšamo attçlu.
2
Nospiediet taustiòu K/i.
Atainojas izdzçšanas apstiprinâjuma 
logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Delete] (Dzçst).
Izvçlieties dzçšamo failu formâtu 
attçliem, kas saglabâti RAW+ formâtâ.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Attçls tiek dzçsts.
Viena attçla dzçšana
• Dzçstos attçlus nav iespçjams atjaunot.
• Aizsargâtos attçlus nav iespçjams dzçst. (233. lpp.)
Delete JPEG 
(Dzçst JPEG)
Tiek dzçsts tikai 
JPEG attçls.
Delete RAW 
(Dzçst RAW)
Tiek dzçsts tikai 
RAW attçls.
Delete RAW+JPEG 
(Dzçst RAW+JPEG)
Tiek dzçsti attçli 
abos formâtos.
Informâciju par vairâku attçlu vienlaicîgu dzçšanu meklçjiet “Vairâku attçlu 
dzçšana” (229. lpp.).
Cancel
Delete
100-0105
100-0105
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 80  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM