Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
4
Ekspozîcijas funkcijas
Šajâ nodaïâ aprakstîtas a fotokameras 
pamatfunkcijas, kâ arî sarežìîtâkas operâcijas.
Ekspozîcijas režîma operâcijas  .......................... 82
Ainavâm atbilstoša Uzòemšanas režîma 
izvçle .............
........................................................ 89
Ekspozîcijas iestatîšana  ...................................... 94
Fokusçšana ........................................................ 122
Sçrijfoto uzòemšana  .......................................... 147
Fotoattçlu uzòemšana izmantojot 
Digitâlos filtrus  
................................................... 151
Uzòemšana Live View režîmâ  ........................... 155
K-x_OPM.book  Page 81  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM