Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
82
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Ekspozîcijas režîma operâcijas
Uzòemšanas iestatîjumus iespçjams veikt izmantojot tiešos taustiòus, 
vadîbas paneli, [A Rec. Mode] (Uzòemšanas režîms) vai [A Custom 
Setting] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes.
Izmantojiet kursortaustiòus (2345) vai taustiòu 
4 uzòemšanas 
režîmâ, lai iestatîtu sekojošus parametrus.
Informâciju par izvçlòu izmantošanu meklçjiet “Izvçlòu izmantošana” (35. lpp.).
Tiešo taustiòu iestatîjumu opcijas
Taustiòš
Opcija
Funkcija
Lpp.
2
Drive Mode 
(Fotografçšanas 
režîms)
Ïauj izvçlçties sçrijfoto, taimera, 
tâlvadîbas vai ekspozîcijas dakšas 
uzòemšanas režîmi.
3
Flash Mode 
(Zibspuldzes 
režîms)
Ïauj iestatît zibspuldzes izlâdes 
metodi.
4
White Balance 
(Baltâs krâsas 
balanss)
Iespçjams iestatît objekta krâsu 
atbilstoši gaismas avotam, 
kas apgaismo objektu.
5
Sensitivity 
(Jutîba)
Iespçjams iestatît ISO jutîbu.
4
Select AF Point 
(AF punkta izvçle)
Ïauj iestatît fokusçšanas 
diapazonu.
K-x_OPM.book  Page 82  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM