Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
83
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Sekojošos iestatîjumus iespçjams veikt 
[A Rec. Mode 1-4] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnçs.
Lai atvçrtu [A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas 
režîms) izvçlni, uzòemšanas režîmâ 
nospiediet taustiòu 
3.
Rec. Mode izvçlnes iestatîjumu opcijas
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
A1
Custom Image 
(Individuâlais attçls)*
Ïauj iestatît attçla beigu toni, 
piem., krâsu un kontrastu, 
pirms attçla uzòemšanas.
File Format 
(Faila formâts)*
Faila formâta iestatîšana
JPEG Recorded Pixels 
(JPEG ierakstîtie pikseïi)*
Iespçjams iestatît attçlu 
ierakstîšanas izmçru 
JPEG fotografçšanai.
JPEG Quality 
(JPEG kvalitâte)*
Iestata attçla kvalitâti JPEG 
fotografçšanai.
D-Range Setting 
(D-Râdiusa iestatîjums)*
Paplašina dinamisko diapazonu 
un novçrš tumšo un gaišo zonu 
parâdîšanos.
Lens Correction 
(Objektîva korekcija)*
Koriìç kropïojumus un 
palielinâjuma hromatiskâs 
novirzes, kas rodas objektîva 
îpašîbu dçï.
K-x_OPM.book  Page 83  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM